ساختار سازمانی

درباره همایش > ساختار سازمانی >

رئیس کنفرانس :
پروفسور محمد حسن فتحی نسری - ریاست دانشگاه تربت حیدریه
دبیر کنفرانس :
پروفسور علی بهفروز
دبیر علمی :
دکتر علی ماروسی
دبیر اجرایی : مهندس سید احسان یثربی
مسئول دبیرخانه و مدیر کمیته اجرایی : مهندس سهراب اسداله زاده